Fejlesztő foglakozások

  • Home
  • Fejlesztő foglakozások

Ringató

Bábos mesekuckó

Beszédindító foglakozás

Komplex iskola-előkészítő foglalkozás

Minden gyermek életében az egyik legnehezebb élethelyzet az óvoda-iskola átmenet. Szülőként sokszor tanácstalanok vagyunk, hogy vajon készen áll-e gyermekünk az iskolára? Vajon sikeresen veszi majd az akadályokat? Hogyan tudok neki a legjobban segíteni?

Ennek a gondolatnak a továbbvitele céljából hoztuk létre ezt a kiscsoportos komplex foglalkozásunkat elsősorban 5-7 év közötti gyermekek számára. Ez a foglalkozás lehetőséget nyújt arra, hogy játékon és mozgáson keresztül fejlesszük a gyermekek azon képességeit, készségeit, amelyek az iskola megkezdéséhez kiváltképpen szükségesek. Ilyen területek a megfelelő mozgáskoordináció, nagymozgások, vizuomotoros koordináció, finommozgások, helyes ceruzafogás, tájékozódás, jobb-bal differenciálás, szerialitás, kognitív képességek (gondolkodás, emlékezet, figyelem, problémamegoldás), vizuális és auditív észlelés, szám- és mennyiségfogalom, beszédértés- észlelés, összefüggő beszéd, szókincs, megfelelő érzelmi és szociális érettség.

A foglalkozás teljes egészében játékos formában zajlik, feladatlapokkal kiegészítve. A rajzolás, festés, kézműveskedés is szerves része, amely hozzájárul a kezek ügyesítéséhez, és a kreativitás, fantázia kiéléséhez.

 Az óvodai foglalkozással szemben a csoport kis létszámából adódóan (5-6 gyermek) lehetőség nyílik, hogy minden gyermeket az egyéni szükségleteinek figyelembevételével segítsük, támogassuk annak érdekében, hogy az iskolában magabiztosabb és eredményesebb legyen!

A foglalkozás időtartama: 90 perc

Mesevarázs- Komplex képességfejlesztés BTMN-es gyermekeknek

A Mesevarázs egy kifejezetten beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekeknek készült, hiánypótló komplex képességfejlesztő program.

Egy olyan pozitív szemléletű program kidolgozása volt az elsődleges célunk, ahol a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek egy biztonságos, szeretetteljes és elfogadó légkörben az erősségeikre építve tudnak fejlődni. Ennek a fejlesztő hatásnak az elérése érdekében a mesék varázslatos világát hívjuk segítségül. A mese minden gyermekkort átsző, általuk tanuljuk meg indirekt módon feloldani belső feszültségeinket, megtanuljuk mi a jó és mi a rossz, hogy miért jó jónak lenni, és hogy mindig van lehetőség az embernek a sorsán alakítani, megváltoztatni.

A BTMN-es gyermekek esetében a különböző problémák a tanulási képességek fejletlenségében, részképesség-gyengeségben, lelki okokban erednek. Ezek okozzák az iskolában a gyengébb teljesítményt, a lassabb munkatempót, figyelmi, magatartási problémákat, tantárgyi nehézségeket, ezek következtében pedig a folyamatos kudarcélményeket, a társas kapcsolatok nehezítettségét, kiközösítést és súlyosabb esetben a deviáns viselkedést, pszichoszomatikus tüneteket, valamint akár az iskolakerülés jelenségét is. Ez a folyamat visszafordítható, megállítható, korrigálható!

Amit a Mesevarázs – Komplex képességfejlesztő program nyújtani tud:

•             elfogadó, szeretetteljes légkörben a gyermek személyiségének komplex támogatása

•             érzelmi biztonság megteremtése által az önfeledt tanulás élménye

•             szóbeli kommunikáció és megnyilvánulás elősegítése, ezáltal önbizalom növelése

•             tanulási képességek fejlesztése játékosan

•             anyanyelvi kompetencia érzés erősítése

•             a mesék érzelmi hatására építve a szöveg megértés fejlesztése

•             szövegalkotás, reprodukálás fejlesztése

•             figyelem, emlékezet fejlesztése

•             a mesék pozitív hatása képzelet, fantázia alakulására

•             mesék nyelvezete szimbólumokkal teli, ezáltal könnyebb a gyermeknek azonosulni a feldolgozandó szöveggel

•             mesefeldolgozás kooperatív technikával

•             együttműködést, társas kapcsolatok alakulását pozitívan befolyásolja

•             mozgás, vizualitás segítségül hívása (pl. bábkészítés, jelenetek eljátszása, lerajzolása)

A Mesevarázs időtartama: 90 perc

Tanulástechnika tréning

A tanulástechnikai tréning csoportokra olyan gyermekeket várunk, akik tanulási nehézségekkel küzdenek, valamint szeretnének hatékonyabb tanulási módszereket elsajátítani.

Elsődleges célunk a tanuláshoz szükséges készségek, képességek javítása, ötletek adás. A tréning során a gyermekek interaktívan részt vesznek a közös munkában, saját tapasztalataikat, ötleteiket is megoszthatják. A 8 alkalom során az alábbi területekkel foglalkozunk:

•             tanulási motiváció növelése

•             teljesítményszorongás csökkentése

•             figyelem valamint memóriafejlesztő technikák tanítása

•             új tanulási stratégiák kialakítása

•             szövegértési feladatok gyakorlása

•             hatékony vázlatkészítés, jegyzetelés segítése

•             hatékony problémamegoldás fejlesztése

•             a tanuláshoz szükséges optimális fizikai körülmények kialakítása.

A tréning 8 alkalmas, a foglalkozások 90 percesek.

A foglalkozásokat pszichológus és gyógypedagógus vezeti.

A csoportok létszáma 4-6 fő.

Külön csoportot indítunk az általános iskola alsó (3-4. osztály) és felső tagozata (5-6. osztály) számára.