Vizsgálatok

Általános képességmérés (2-5 éves korig)

Az általános képességmérés a gyermek gyógypedagógiai szempontú vizsgálata, amely az egyéni illetve csoportos fejlesztő foglalkozások, terápiák megkezdésének alapját képezi.

Az állapotfelmérés rendkívül fontos, hogy az esetleges elmaradást időben felismerjük, a komolyabb problémákat megelőzzük. A felmérés eredményei segítenek abban, hogy a gyermek igényeinek melyik csoportos foglalkozásunk felel meg leginkább, illetve mely esetekben szükséges egyénre szabott fejlesztő foglalkozás.

Mikor javasoljuk?

 •                2 éves kortól minden gyermeknek megelőző jelleggel.
 •                Minden gyermeknek feltérképezni részképességeit, képességprofilját.
 •                Ha meg szeretné könnyíteni gyermekének az óvoda-iskola átmenetet.
 •                Amennyiben gyermeke túlzottan eleven, mozgékony, figyelmetlen, illetve az ellenkezője kedvetlen, fáradt, motiválatlan.
 •                Amikor gyermeke mozgásában elmaradást tapasztal. (pl. kimaradt mozgásfejlődési szakaszok vagy hibás a kivitelezésük, ügyetlen, koordinálatlan a mozgása, gyakran érik balesetek)
 •                Amikor gyermeke beszédében elmaradást tapasztal. (pl. beszédkésés, szegényes szókincs, nem tudja magát kifejezni, nem érti, amit mondanak neki)
 •                Ha gyermeke viselkedésében változást tapasztal (visszahúzódó, szorong – impulzív, agresszív).
 •                Beilleszkedési problémák, kapcsolatteremtési/ fenntartási nehézségek esetén.
 •                Ha úgy gondolja, gyermekének fejlesztésre lenne szüksége.

A felmérés menete:

Első lépés, hogy felveszünk a szülővel egy részletes anamnézist, melyben átbeszéljük a gyermek fejlődését a fogantatástól a jelen napig, valamint a legfontosabb fejlődési mérföldkövet (mozgásfejlődés, beszédfejlődés, értelmi fejlődés, szocializáció) időbeni áttekintése történik.

A következő lépésben a megfigyelés módszerét alkalmazva feltérképezzük a gyermek képességeit, készségeit, megfigyeljük a gyermek tevékenységét spontán játékhelyzetben. A megfigyelés fő területei:

 •                testi érettség, motoros képességek (nagymozgás, finommozgás, koordinációs képesség, egyensúly, tájékozódás, testséma)
 •                értelmi képességek (érzékelés- észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás)
 •                érzelmi, akarati képességek
 •                szocializációs képesség (énkép, szabálykövetés, társas kapcsolatok, stb.)
 •                anyanyelvi képesség (beszéd produkció, beszédértés, kifejezőképesség, stb.)

Amennyiben szükséges 3 éves kortól kiegészítő teszteket alkalmazunk. 5 éves kortól az általános képességmérés részét képezi a tesztekkel történő vizsgálat. Ilyen tesztek például a figyelemteszt, Bender, Difer, GOH-GMP, Frostig, Sindelar, Edtfeldt, stb.

Végül a felmérés eredményének szóbeli átbeszélése történik, illetve javaslattétel a gyermeknek megfelelő foglalkozásokra, fejlesztésre, esetleg további vizsgálatra. Természetesen a képességmérés része a szülőnek történő tanácsadás a gyermek otthoni nevelésével, fejlesztésével kapcsolatban, illetve az egyéni segítségnyújtás.

Az általános képességmérés időtartama: kb. 90-120 perc.

Komplex iskolaérettségi vizsgálat (5-7 éves korig)

A komplex iskolaérettségi vizsgálat azt a célt szolgálja, hogy segítséget nyújtson a szülőnek annak eldöntésében, hogy gyermeke az iskola megkezdéséhez szükséges tanulási készségek, képességek tekintetében jelenleg milyen szinten áll. Mind köztudott, az iskolaérettség meghatározásához a biológiai, pszichológiai és szocializációs tényezők egyaránt közrejátszanak. A biológiai érettség alatt a gyermek fiziológiás jellemzőit értjük, azaz a testmagasságát, testsúlyát. Ezeket a gyermekorvos vizsgálja. A többi terület feltérképezését célozza meg vizsgálatunk, melyet gyógypedagógus vagy fejlesztőpedagógus/ tanító kolléganőnk végez, szükség esetén pszichológus kolléganőnk bevonásával.

Ahhoz, hogy egy gyermek sikeresen vegye az akadályokat és az iskolakezdése gördülékeny és kudarcoktól mentes legyen az szükséges, hogy a tanulási részképességek, pszichés érettség, szociális érettség tekintetében megfelelő szinten álljon.

A vizsgálat fő területei:

•             Mozgásállapot (nagymozgás, rugalmasság, egyensúly, keresztmozgások, koordináció, reflexmaradványok)

•             Dominancia

•             Téri relációk, testséma

•             Szám- és mennyiségfogalom

•             Figyelem

•             Vizuomotoros koordináció (ábramásolás)

•             Vizuális percepció (térirányok, formafelismerés, rész-egész, alak-háttér észlelés, Gestalt látás, vonalkövetés, stb.)

•             Szerialitás

•             Munkamemória

•             Vizuális és auditív memória

•             Főfogalom alá rendezés

•             Szókincs

•             Összefüggő beszéd

•             Általános tájékozottság

•             Különbség megfogalmazása, ellentétek

•             Következtetés-gondolkodás

•             Beszédhanghallás

•             Nyelvtani szerkezetek

•             Emberrajz, családrajz

Természetesen folyamatosan megfigyeli a vizsgálat alatt a szakember a gyermek reakciót, érzelmi viszonyulását, a feladattudat, feladattartás állapotát, az esetleges pótcselekvéseket, a gyermek motiválhatóságát, taníthatóságát, fáradékonyságát, stb.

A vizsgálat időtartama: 2,5-3 óra (közben szünet, szabad játék).

A vizsgálat végeztével rövid szóbeli tájékoztatást ad a szakember a szülőnek a vizsgálatról.

Ezután részletes írásos szakvélemény készül, melyet 15 napon belül megkap a szülő.

Tanulási képességek vizsgálata (7-12 éves korig)

A gyermekek iskolai teljesítményét sok minden befolyásolhatja.

Van olyan gyermek, aki:

•             iskola teljesítménye elmarad az értelmi képességeihez mérten elvárhatótól,

•             megfigyelhető teljesítményromlás,

•             az első pillanattól kezdve gyengébb teljesítményt mutatnak

•             egyes kultúrtechnika területén mutat alacsony teljesítményt (olvasás, helyesírás, számolás),

•             nehezére esik egy helyben ülni, folyton izeg-mozog, kiesik a padból, piszkálja társait

•             figyelme gyorsan terelődik, „álmodozik” órán, ezáltal folyton lemarad,

•             motiválatlan, érdektelenség jellemzi,

•             impulzív, türelmetlen, folyton beleszól a tanórába, indokolatlanul sokat kérdez,

•             nem szeret iskolába járni, szomatikus tüneteket produkál (hasfájás, hányás, hasmenés, stb.)

Ha a szülő, vagy a gyermekkel foglalkozó pedagógus bármilyen problémát észlel a gyermek iskolai teljesítményével, viselkedésével kapcsolatban érdemes feltérképezni a háttérben meghúzódó okokat. Ugyanis minél előbb feltérképezzük a teljesítményromlás, vagy folyamatos alacsony teljesítmény, viselkedésváltozás okait, annál előbb tudunk a gyermeknek segítséget nyújtani, így elkerülhetőek a negatív és egyre súlyosbodó következmények.

Az esetek hátterében sokféle probléma állhat, ezek feltérképezésére, diagnosztizálására, valamint ezt követően a fejlesztésre, terápiás ellátásra gyógypedagógus kollégánk, szükség esetén pszichológus kollégánk bevonásával, team munkában dolgoznak.

A vizsgálat kiterjed a gyermek:

•             fejlődéstörténetére (részletes anamnézis)

•             tanuláshoz, iskolához való viszonyára

•             tanulási szokásai, módszerei megismerésére

•             tanuláshoz szükséges részképességek felmérésére

•             olvasás, helyesírás, szövegértés, nyelvi kompetenciák vizsgálatára

•             számolás, matematikai felmérésre

•             figyelmének állapotára

•             érzelmi-szociális készségek feltérképezésére

A vizsgálat időtartama: kb. 90-120 perc

A vizsgálatot szóbeli megbeszélés követi, mely során a szakember ismerteti a vizsgálati tapasztalatait, valamint javaslatot tesz a gyermek fejlesztésére, további vizsgálatok elvégzésére (részletes mozgásvizsgálat, GOH-GMP, pszichológiai felmérés, stb.), illetve tanácsadás keretében segíti az otthoni tanulást.

Logopédiai vizsgálat

Mozgásvizsgálat

Pszichológiai állapotfelmérés

A gyermekek, elsősorban az óvodáskorúak és kisiskolások, de sok esetben még a nagyobbak sem képesek megfelelően jelezni, kommunikálni felénk a különböző testi és lelki szükségleteiket, problémáikat. Ezekre különböző indirekt módokon próbálják meg felhívni a figyelmünket. Ilyenek lehetnek a viselkedésváltozások, teljesítményromlás, különböző magatartási problémák, agresszivitás, iskolai nehézségek, különböző szabályozási zavarok, stb. Ezek hátterében sokféle probléma meghúzódhat (pl. szorongás, trauma, kognitív gyengeség), melyek feltérképezésére 3 alkalommal találkoznak pszichológus kolléganőnkkel.

Az első alkalom előtt: szülőkonzultáció (gyermek fejlődésének átbeszélése, családdinamika, konkrét probléma/ tünet részletes átbeszélése, amellyel a szülő a szakemberhez fordul)

Az első és második alkalom: gyermek állapotának felmérése különböző diagnosztikus eszközök alkalmazásával.

A második alkalom végén szóbeli tájékoztatást ad a pszichológus kolléganő a felmérés eredményéről, a további vizsgálatok szükségességéről, valamint a gyermekkel való foglalkozás/ terápia megkezdéséről, annak tervezéséről.

Lehetőség van komplex vizsgálatot kérni, mely magába foglalja a pszichológiai, gyógypedagógiai és mozgásvizsgálatot. Így team munkában együtt dolgoznak a szakemberek a gyermek minél komplexebb és hatékonyabb ellátása érdekében.

A pszichológiai állapotfelmérés időtartama: 2 x 60 perc

A pszichológiai állapotfelmérést minden esetben szülőkonzultáció előzi meg!