Rólunk

Varázsdoboz

A Varázsdoboz Fejlesztő Központ és Játszóház a megelőzés elvét szem előtt tartva nyújt olyan hiánypótló szolgáltatásokat, melyek a fővárosi, ezen belül is elsősorban az erzsébetvárosban élő sajátos nevelési igényű, valamint kisebb-nagyobb problémával küzdő gyermekeket nevelő családok mindennapjait segítik. Kiemelt célunk és feladatunk az érintett családok pedagógiai, gyógypedagógiai és pszichológiai szempontú támogatása, így 2 gyógypedagógusból, 1 pszichológusból, 2 kisgyermeknevelőből és több óraadó kollégából álló szakmai csoportunk készséggel áll minden rászoruló család szolgálatára. Hisszük, hogy a családok számára a legnagyobb segítséget az jelentheti, hogy szolgáltatásunkat igénybe véve nálunk egy intézményen belül tudnak különböző ellátáshoz jutni, így jelentősen lecsökkentve az utazásra, a családi élet koordinációjára szánt időt. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a komplex, team munkán alapuló diagnosztikát és az erre épülő, több szakember bevonásával történő fejlesztést, terápiás ellátást. A szülő partnerként vesz részt ebben a folyamatban, hiszen jól tudjuk, nála jobban senki nem ismeri gyermekét, így erre a szeretetteljes kapcsolatra, a gyermeki személyiség sajátosságaira, a gyermek képességprofiljára, valamint a szakemberek szaktudására építve alakítjuk ki a fejlesztés, terápia menetét, határozzuk meg a rövid-, és hosszú távú célokat. Folyamatos monitorozás, tanácsadás és támogatás révén végigkísérjük a családokat ezen az úton. Szükség szerint tartjuk a kapcsolatot a szociális, nevelési-, oktatási intézmények szakembereivel is, hogy a közös munka és együttműködés által minél átfogóbb támogatásban tudjuk részesíteni a családokat. A fejlesztésen, terápiás ellátáson túl igyekszünk a családok segítségére lenni a hasznos szabadidő-szervezés tekintetében is, így családi napokkal, klasszikus játszóházi szolgáltatással, játszócsoporttal, valamint születésnapi programok szervezésével is várjuk az érdeklődőket.

 

Szakembereink 

Csombók- Kovács Adrienn szakmai vezető, gyógypedagógus, kisgyermeknevelő

 
Gólya Barbara pszichológus

Gólya Barbara pszichológus vagyok, Fejlesztő Központunkban gyermekek pszichológiai állapotának felmérését, terápiás munkát valamint tanácsadást végzek.

Korábban családsegítőben, vidéki valamint fővárosi pedagógiai szakszolgálatnál és gyermekpszichiátriai osztályon szereztem tapasztalatot a gyermekekkel valamint szülőkkel történő terápiás munkában, vizsgálatokban. A gyermekkel folytatott egyéni és csoportos munka során elengedhetetlennek tartom a szülőkkel történő konzultációt, együttműködést, együttgondolkodást is.

Fejlesztő Központunkban nagy hangsúlyt fektetünk a team munkára, így a logopédiai, gyógypedagógiai szolgáltatásokat kiegészítve is van lehetőség konzultációra, közös gondolkodásra.

A munkám során főként az alábbi területekkel foglalkozom: beilleszkedési, magatartási nehézségek, motivációs problémák, szorongás, gyermekkori agresszió, indulatkezelési nehézségek, szülők gyermekneveléssel kapcsolatos kérdései. Forduljon hozzám bizalommal!

 

Millichné Tóth Lilla gyógypedagógus, logopédus

Millichné Tóth Lilla gyógypedagógus, logopédus vagyok.

A pályámat a Beszédjavító Intézetben kezdtem, ahol fiatal pályakezdőként kiváló szakemberek mentorálása mellett fejlődhettem.

 A továbbiakban sok éven át ambuláns logopédusként dolgoztam. Óvodás korú gyermekek beszéd- és nyelvi fejlesztését végeztem. A szülőkkel való napi kontaktus mindig fontos eleme volt a terápiáknak. A Logopédiai diagnosztikai tréning (2009.) elvégzése egy új utat nyitott meg számomra, mely a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMn) küzdő gyermekek képességeinek, készségeinek minél pontosabb megismeréséhez vezetett. A szülők megértése, a napi problémákban való segítés, az ötletadás, tanácsadás specialitásommá vált, mivel az iskola előtti és az iskolás időszak kihívásainak progresszív kezelése minden résztvevő számára nélkülözhetetlenül fontos.

Az Országos Beszédvizsgáló Szakértői Bizottságba kerülve tovább nőtt a tudásom, a diagnosztikus látásom elmélyült. A sajátos nevelési igényű (SNI) beszédfogyatékos gyermekekkel való napi találkozással egy újabb területbe nyertem betekintést. A diagnosztizálás mellett munkám részévé vált a fejlesztési területek meghatározása, szülők tájékoztatása, a diagnózis elfogadtatása, terápiás tanácsadás, esetleges életút felvázolása, továbbtanulási tanácsadás.

A sajátélményen, tapasztalatokon alapuló részvétel számomra a legfontosabb attitűd. Látni és láttatni! Látni a gyerekekben lévő lehetőségeket, és láttatni a Szülőkkel a befektetett munka jövőben felsejlő, távlati eredményeit. Elhinni és elhitetni, hogy mindig érdemes időt, energiát, türelmet, szeretetet befektetni, mert ha a csillagok is úgy akarják, sikerülni fog!

A Varázsdoboz Fejlesztő Központban eddigi ismereteimet, tudásomat, gyakorlati tapasztalataimat felhasználva logopédiai vizsgálatokat és különböző terápiákat végzek 3 éves kortól (beszédindítás, artikuláció (pösze) terápia, beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztés, diszlexia prevenció, nyelvi zavar terápiája SNI beszédfogyatékos gyermekek részére).

Várom azokat a Szülőket Gyermekeikkel, akiknek a beszéd, a kommunikáció különböző területein nehézségük adódik, ill. ebből adódó egyéb problémájuk nehezíti a mindennapjukat. Szeretettel, elfogadással, bíztató segítséggel fog találkozni!

 

Fáczán Dóra gyógypedagógus

Fáczán Dóra vagyok, gyógypedagógusként végeztem autizmus spektrum pedagógiája és szomatopedagógia szakirányokon. Két éve dolgozom integráló óvodában, ahol sajátos nevelési igényű gyermekek mozgásfejlesztésével és komplex gyógypedagógiai fejlesztésével foglalkozom. Azt gondolom, hogy mind a tipikus fejlődésű, mind pedig a sajátos nevelési igényű gyermekek életében meghatározó szerepet tölt be a mozgásfejlődés minősége, a mozgás iránti vágy felkeltése és az erre való igény kialakítása. Az idegrendszer fejlődése és érése mellett számos más területen is változást tapasztalhatunk a gyermek fejlődésében a mozgástevékenységek hatására: a beszédfejlődés területén, szenzoros integrációs zavar esetén, szociális és kommunikációs nehézségek, illetve figyelem és magatartászavarral kapcsolatban is. Az egyéni felmérést követően az óráim mindig egy adott cél köré épülnek, amelyet azonban többféle módon próbálok teljesíteni. Szerepet kap a mondókázás, közös éneklés mozgástevékenységgel kísérve, utánzó mozgások gyakorlása IKT-eszköz segítségével, akadálypályán való haladás kognitív és beszédfejlődést segítő tartalommal összekötve, valamint vesztibuláris és taktilis ingerlés mondókázással egybekötve. Célom, hogy egyénre szabottan, egyéni vagy kiscsoportos formában, játékos módon megtapasztalják a gyerekek a mozgás örömét, mindeközben elősegítve az észlelés, érzékelés, kommunikáció és kognitív készségek fejlődését.

Foglalkozásaimra várom még az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált, illetve szociális és kommunikációs nehézségekkel küzdő óvodás és kisiskolás korú gyermekeket. A fejlesztések során nagy hangsúlyt fektetek a szociális és kommunikációs készégek fejlesztésére, feladat és szabálytudat kialakítására, folyamatos pozitív megerősítés alkalmazására. A foglalkozások kezdetben egyéni formában valósulnának meg, később a gyermekek képességeit és személyiségét figyelembe véve egyénre szabottan, de kiscsoportos kereteken belül folytatódnának.

Jövőbeli terveim között szerepel az Alapozó Terápia, valamint a logopédia szakirányú továbbképzés elvégzése, a szerzett tapasztalatok és tudás integrálása a munkámba.

 

Szabó Emese gyógypedagógus- pszichopedagógus

Gyógypedagógusként közel húsz éve foglalkozom iskolás korú tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel 6-14 éves korig. A mai felgyorsult, teljesítménycentrikus világunkban egyáltalán nem könnyű a gyerekeknek az iskolában a különböző elvárásoknak megfelelni. Minden gyermek más, legyen iskolát kezdő vagy kamaszkorú, egyéni haladási tempóval, különböző képességekkel. Munkám során igyekszem a gyermeket minden oldaláról megismerni, meglátni erősségeit és a gyengébben működő készségeit célzottan, játékos módon fejleszteni. Kiemelten fontos számomra a mentálhigiénés szemlélet, a hitelesség, a feltétel nélküli elfogadás, a biztonságos légkör kialakítása, az állandó dicséret, pozitív megerősítés, jutalmazás.  Törekszem a szülőkkel való együttműködésre, mert nélkülük a fejlesztés nem lesz eredményes. A kollégáimmal az egymást segítő, team-munkában való gondolkodást kiemelten fontosnak tartom. A fejlesztéseket egyéni vagy kiscsoportos formában tartom. A figyelemproblémás, olvasási, írási, számolási nehézségekkel küzdő gyerekek fejlesztésében tudok segíteni. 

 

Végh Zsófia klinikai szakpszichológus, DSZIT terapeuta

Gyermek és ifjúsági klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus vagyok. Pályám során legnagyobb részt (14 évet) nevelési tanácsadóban, majd szakszolgálatnál, dolgoztam, tapasztalatot szerezve mind a diagnosztikus munka, mind e gyermekek egyéni és csoportos terápiája terén.

Szemléletemet és munkámat elsősorban analitikusan orientált gyermekterápiás képzettségem határozza meg (melynek során a tünetek hátterének feltárása zajlik), ehhez adódott hozzá a Kende Hanna féle gyermekpszichodráma módszer, valamint a DSZIT terapeuta tanfolyam.

A Varázsdobozban elsősorban DSZIT terápiákat folytatok, valamint pszichodráma csoportot tartok. E mellett vállalok szülőkonzultációt, pszichológiai vizsgálatot, gyerekterápiás megsegítést. Minden esetben elengedhetetlenül fontosnak tartom a szülőkkel való közös munkát, hiszen ők ismerik legjobban a gyermeküket, ők a legfontosabb személyek az életében.