Fejlesztő központ

 • Home
 • Fejlesztő központ

Vizsgálatok

Általános képességmérés (2-5 éves korig)

Az általános képességmérés a gyermek gyógypedagógiai szempontú vizsgálata, amely az egyéni illetve csoportos fejlesztő foglalkozások, terápiák megkezdésének alapját képezi.

Az állapotfelmérés rendkívül fontos, hogy az esetleges elmaradást időben felismerjük, a komolyabb problémákat megelőzzük. A felmérés eredményei segítenek abban, hogy a gyermek igényeinek melyik csoportos foglalkozásunk felel meg leginkább, illetve mely esetekben szükséges egyénre szabott fejlesztő foglalkozás.

Mikor javasoljuk?

 •                2 éves kortól minden gyermeknek megelőző jelleggel.
 •                Minden gyermeknek feltérképezni részképességeit, képességprofilját.
 •                Ha meg szeretné könnyíteni gyermekének az óvoda-iskola átmenetet.
 •                Amennyiben gyermeke túlzottan eleven, mozgékony, figyelmetlen, illetve az ellenkezője kedvetlen, fáradt, motiválatlan.
 •                Amikor gyermeke mozgásában elmaradást tapasztal. (pl. kimaradt mozgásfejlődési szakaszok vagy hibás a kivitelezésük, ügyetlen, koordinálatlan a mozgása, gyakran érik balesetek)
 •                Amikor gyermeke beszédében elmaradást tapasztal. (pl. beszédkésés, szegényes szókincs, nem tudja magát kifejezni, nem érti, amit mondanak neki)
 •                Ha gyermeke viselkedésében változást tapasztal (visszahúzódó, szorong – impulzív, agresszív).
 •                Beilleszkedési problémák, kapcsolatteremtési/ fenntartási nehézségek esetén.
 •                Ha úgy gondolja, gyermekének fejlesztésre lenne szüksége.

A felmérés menete:

Első lépés, hogy felveszünk a szülővel egy részletes anamnézist, melyben átbeszéljük a gyermek fejlődését a fogantatástól a jelen napig, valamint a legfontosabb fejlődési mérföldkövet (mozgásfejlődés, beszédfejlődés, értelmi fejlődés, szocializáció) időbeni áttekintése történik.

A következő lépésben a megfigyelés módszerét alkalmazva feltérképezzük a gyermek képességeit, készségeit, megfigyeljük a gyermek tevékenységét spontán játékhelyzetben. A megfigyelés fő területei:

 •                testi érettség, motoros képességek (nagymozgás, finommozgás, koordinációs képesség, egyensúly, tájékozódás, testséma)
 •                értelmi képességek (érzékelés- észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás)
 •                érzelmi, akarati képességek
 •                szocializációs képesség (énkép, szabálykövetés, társas kapcsolatok, stb.)
 •                anyanyelvi képesség (beszéd produkció, beszédértés, kifejezőképesség, stb.)

Amennyiben szükséges 3 éves kortól kiegészítő teszteket alkalmazunk. 5 éves kortól az általános képességmérés részét képezi a tesztekkel történő vizsgálat. Ilyen tesztek például a figyelemteszt, Bender, Difer, GOH-GMP, Frostig, Sindelar, Edtfeldt, stb.

Végül a felmérés eredményének szóbeli átbeszélése történik, illetve javaslattétel a gyermeknek megfelelő foglalkozásokra, fejlesztésre, esetleg további vizsgálatra. Természetesen a képességmérés része a szülőnek történő tanácsadás a gyermek otthoni nevelésével, fejlesztésével kapcsolatban, illetve az egyéni segítségnyújtás.

Az általános képességmérés időtartama: kb. 90-120 perc.

Komplex iskolaérettségi vizsgálat (5-7 éves korig)

A komplex iskolaérettségi vizsgálat azt a célt szolgálja, hogy segítséget nyújtson a szülőnek annak eldöntésében, hogy gyermeke az iskola megkezdéséhez szükséges tanulási készségek, képességek tekintetében jelenleg milyen szinten áll. Mind köztudott, az iskolaérettség meghatározásához a biológiai, pszichológiai és szocializációs tényezők egyaránt közrejátszanak. A biológiai érettség alatt a gyermek fiziológiás jellemzőit értjük, azaz a testmagasságát, testsúlyát. Ezeket a gyermekorvos vizsgálja. A többi terület feltérképezését célozza meg vizsgálatunk, melyet gyógypedagógus vagy fejlesztőpedagógus/ tanító kolléganőnk végez, szükség esetén pszichológus kolléganőnk bevonásával.

Ahhoz, hogy egy gyermek sikeresen vegye az akadályokat és az iskolakezdése gördülékeny és kudarcoktól mentes legyen az szükséges, hogy a tanulási részképességek, pszichés érettség, szociális érettség tekintetében megfelelő szinten álljon.

A vizsgálat fő területei:

•             Mozgásállapot (nagymozgás, rugalmasság, egyensúly, keresztmozgások, koordináció, reflexmaradványok)

•             Dominancia

•             Téri relációk, testséma

•             Szám- és mennyiségfogalom

•             Figyelem

•             Vizuomotoros koordináció (ábramásolás)

•             Vizuális percepció (térirányok, formafelismerés, rész-egész, alak-háttér észlelés, Gestalt látás, vonalkövetés, stb.)

•             Szerialitás

•             Munkamemória

•             Vizuális és auditív memória

•             Főfogalom alá rendezés

•             Szókincs

•             Összefüggő beszéd

•             Általános tájékozottság

•             Különbség megfogalmazása, ellentétek

•             Következtetés-gondolkodás

•             Beszédhanghallás

•             Nyelvtani szerkezetek

•             Emberrajz, családrajz

Természetesen folyamatosan megfigyeli a vizsgálat alatt a szakember a gyermek reakciót, érzelmi viszonyulását, a feladattudat, feladattartás állapotát, az esetleges pótcselekvéseket, a gyermek motiválhatóságát, taníthatóságát, fáradékonyságát, stb.

A vizsgálat időtartama: 2,5-3 óra (közben szünet, szabad játék).

A vizsgálat végeztével rövid szóbeli tájékoztatást ad a szakember a szülőnek a vizsgálatról.

Ezután részletes írásos szakvélemény készül, melyet 15 napon belül megkap a szülő.

Tanulási képességek vizsgálata (7-12 éves korig)

A gyermekek iskolai teljesítményét sok minden befolyásolhatja.

Van olyan gyermek, aki:

•             iskola teljesítménye elmarad az értelmi képességeihez mérten elvárhatótól,

•             megfigyelhető teljesítményromlás,

•             az első pillanattól kezdve gyengébb teljesítményt mutatnak

•             egyes kultúrtechnika területén mutat alacsony teljesítményt (olvasás, helyesírás, számolás),

•             nehezére esik egy helyben ülni, folyton izeg-mozog, kiesik a padból, piszkálja társait

•             figyelme gyorsan terelődik, „álmodozik” órán, ezáltal folyton lemarad,

•             motiválatlan, érdektelenség jellemzi,

•             impulzív, türelmetlen, folyton beleszól a tanórába, indokolatlanul sokat kérdez,

•             nem szeret iskolába járni, szomatikus tüneteket produkál (hasfájás, hányás, hasmenés, stb.)

Ha a szülő, vagy a gyermekkel foglalkozó pedagógus bármilyen problémát észlel a gyermek iskolai teljesítményével, viselkedésével kapcsolatban érdemes feltérképezni a háttérben meghúzódó okokat. Ugyanis minél előbb feltérképezzük a teljesítményromlás, vagy folyamatos alacsony teljesítmény, viselkedésváltozás okait, annál előbb tudunk a gyermeknek segítséget nyújtani, így elkerülhetőek a negatív és egyre súlyosbodó következmények.

Az esetek hátterében sokféle probléma állhat, ezek feltérképezésére, diagnosztizálására, valamint ezt követően a fejlesztésre, terápiás ellátásra gyógypedagógus kollégánk, szükség esetén pszichológus kollégánk bevonásával, team munkában dolgoznak.

A vizsgálat kiterjed a gyermek:

•             fejlődéstörténetére (részletes anamnézis)

•             tanuláshoz, iskolához való viszonyára

•             tanulási szokásai, módszerei megismerésére

•             tanuláshoz szükséges részképességek felmérésére

•             olvasás, helyesírás, szövegértés, nyelvi kompetenciák vizsgálatára

•             számolás, matematikai felmérésre

•             figyelmének állapotára

•             érzelmi-szociális készségek feltérképezésére

A vizsgálat időtartama: kb. 90-120 perc

A vizsgálatot szóbeli megbeszélés követi, mely során a szakember ismerteti a vizsgálati tapasztalatait, valamint javaslatot tesz a gyermek fejlesztésére, további vizsgálatok elvégzésére (részletes mozgásvizsgálat, GOH-GMP, pszichológiai felmérés, stb.), illetve tanácsadás keretében segíti az otthoni tanulást.

Logopédiai vizsgálat

Mozgásvizsgálat

Pszichológiai állapotfelmérés

A gyermekek, elsősorban az óvodáskorúak és kisiskolások, de sok esetben még a nagyobbak sem képesek megfelelően jelezni, kommunikálni felénk a különböző testi és lelki szükségleteiket, problémáikat. Ezekre különböző indirekt módokon próbálják meg felhívni a figyelmünket. Ilyenek lehetnek a viselkedésváltozások, teljesítményromlás, különböző magatartási problémák, agresszivitás, iskolai nehézségek, különböző szabályozási zavarok, stb. Ezek hátterében sokféle probléma meghúzódhat (pl. szorongás, trauma, kognitív gyengeség), melyek feltérképezésére 3 alkalommal találkoznak pszichológus kolléganőnkkel.

Az első alkalom előtt: szülőkonzultáció (gyermek fejlődésének átbeszélése, családdinamika, konkrét probléma/ tünet részletes átbeszélése, amellyel a szülő a szakemberhez fordul)

Az első és második alkalom: gyermek állapotának felmérése különböző diagnosztikus eszközök alkalmazásával.

A második alkalom végén szóbeli tájékoztatást ad a pszichológus kolléganő a felmérés eredményéről, a további vizsgálatok szükségességéről, valamint a gyermekkel való foglalkozás/ terápia megkezdéséről, annak tervezéséről.

Lehetőség van komplex vizsgálatot kérni, mely magába foglalja a pszichológiai, gyógypedagógiai és mozgásvizsgálatot. Így team munkában együtt dolgoznak a szakemberek a gyermek minél komplexebb és hatékonyabb ellátása érdekében.

A pszichológiai állapotfelmérés időtartama: 2 x 60 perc

A pszichológiai állapotfelmérést minden esetben szülőkonzultáció előzi meg!

Korai fejlesztés

A gyerek pár hónapos korától gyógytornász kolléganőnk várja a koraszülött, eltérő/sérült mozgásfejlődésű, ortopédiai vagy neurológiai problémákkal küzdő gyermekeket és szüleiket állapotfelmérésre, majd egyénre szabott mozgásfejlesztésre, tanácsadásra.

A korai fejlesztés lényege, hogy minél korábban kezdjük meg a gyermekek támogatását a fejlődés különböző területein. A koraszülött, az ikerbabák, a kis súllyal született csecsemők fejlődésének folyamatos nyomon követése elengedhetetlen a későbbi problémák megelőzése szempontjából. Hatalmas jelentősége van a preventív ellátásnak, azaz a megelőzésnek is, így azok a szülők, akik bizonytalanok gyermekük fejlődési ütemét illetően, bátran fordulhatnak a Varázsdoboz Fejlesztő Központ szakembereihez.

Amivel hozzánk fordulhatnak:

 • mozgásfejlődésben elmaradás
 • eltérő/sérült mozgásfejlődés
 • ortopédiai probléma (ferdenyak, csípőízületi kötöttség)
 • neurológiai probléma (izomtónus eloszlási zavar, hypotónia, feszes izomzat)
 • koraszülött utánkövetés
 • ikerterhesség utánkövetés
 • prevenció (megelőzés)

Gyógypedagógia

Komplex gyógypedagógiai fejlesztés / terápia

Hiszünk a komplex szemlélet erejében, ezért a különféle szakterületek együttműködésében, team munkában dolgozunk. Így az egymástól független munkafolyamatokon belül is bármikor lehetőség van pszichológus, mozgásterapeuta, gyógytornász kollégánk bevonására.

Az alábbi problémákkal tudnak hozzánk fordulni:

 • beszédfejlődés: 2,5-3 évesen nem beszél, szó elejét vagy végét mondja, kevés szót mond, nem beszél mondatokban, beszéde érthetetlen, szókincse korlátozott
 • mozgásfejlődés: a mozgásfejlődésben kimaradtak szakaszok, sok baleset éri, csetlik-botlik, egyensúlyi és/vagy koordinációs problémái vannak, fejletlen finommotoros képesség (görcsös kezek, gyenge fogás, kiesik minden a kezéből), kialakulatlan dominancia
 • beszédértés, -észlelés problémák: nem érti, amit mondanak neki, nem követ utasítást, nem figyel a nevére, nem a kérdésre válaszol, nem szereti a mesét, nyelvtanilag helytelen a beszéde
 • részképesség probléma/zavar: az alapképességek egyes részterületeinek zavarai, például olvasás, helyesírás, számolás, orientáció, észlelés, emlékezet, stb. zavara
 • szenzoros feldolgozás, szenzoros integrációs problémák: nem szereti a testi érintést vagy túlságosan is, fogdossa társait; nem szereti, ha koszos a keze; érzékeny a zajokra, szagokra; egyensúlyészlelése elégtelen (forgás közben nem szédül, nincs veszélyérzete) vagy túlzott (nem mer felugrani a földről, nem szereti a hintázást, vagy ha ringatják), folyamatosan jár keze-lába, nyugtalan
 • figyelmi problémák
 • hiperaktív tünetek
 • impulzív tünetek
 • tanulási nehézségek: motiválatlan, figyelmetlen, rövid ideig képes koncentrálni, gyorsan elveszti a fonalat, gyorsan elfelejt mindent, nem tud verset tanulni, lassú munkatempó jellemző, folyton lemarad, nehézségek az olvasás, írás, számolás terén, jobb-bal differenciálás, tájékozódás síkban, térben, időben gyenge szintű, kialakulatlan testséma, testtudat
 • beilleszkedési, magatartási problémák: elszigeteltség, kapcsolatteremtési, -tartási nehézségek, túlzott alkalmazkodás, a belátás hiánya, agresszivitás
 • ADHD tünetegyüttes (hiperaktivitás, impulzivitás, figyelemzavar)
 • Autizmus spektrumzavar tüneteinek enyhítése
 • Viselkedésváltozás: visszahúzódóvá vagy ellenkezőleg, indulatossá, ellenségessé, agresszívvá válás.

 A fejlesztés időtartama: alkalmanként 45-50 perc

A fejlesztés formája: egyéni, páros vagy kiscsoportos (3-4 gyerek)

Autizmus specifikus fejlesztés

Logopédia

Mozgásfejlesztés

Szenzomotoros torna

Az óvodáskorú gyermekek esetében a mozgás és a játék a fő tevékenységük. Ez nem véletlen, hiszen sokáig a mozgáson keresztül vagy azzal szoros összefüggésben fejlődnek, a mozgás által szereznek tapasztalatokat, tanulnak. Ebben az életkorban jelentkező tünetek, zavarok hátterében a legtöbbször idegrendszeri éretlenség áll. Ha a gyermek lassabban fejlődik, vagy az idegrendszer érésében jelentős késés tapasztalható, akkor alkalmazzuk a szenzomotoros tornát, mint olyan speciális módszert, amely a csecsemőkori mozgásmintáktól indulva, a csecsemőkori reflexeken át a mozgáskoordináció, finommozgások, izomtónus, ritmus, és különböző kognitív területek (észlelés, figyelem, emlékezet) fejlesztésével járul hozzá az idegrendszer megfelelő érésének elősegítéséhez.

Kiemelt terület az érzékelés- észlelés, valamint a szenzoros integráció fejlesztése. A gyermekek születésüktől kezdve, sőt már az anyaméhben is, érzékelés útján gyűjtenek tapasztalatokat, tanulnak. Az érzékelés nem más, mint a környezet ingereinek érzékszerveinken keresztül történő felvétele. Látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás és proprioceptív érzékelés útján felvett információkból alkotunk képet a környező világról, objektív valóságról. Az érzékeléshez szorosan kapcsolódik az észlelés folyamata, mely a begyűjtött információkhoz tapasztalatokat társít, jelentést kapcsol, így összeköti a külső világot a belső világunkkal, tudatossá válik. Ez a folyamat az alapja a megismerő funkcióknak, hatással van viselkedésükre, gondolkodásukra, így az egész személyiségre.

A mozgásfejlesztés megkezdését minden esetben állapotfelmérés előzi meg, mely alapján történik a fejlesztési terv elkészítése.

A fejlesztő torna egyéni vagy kiscsoportos formában zajlik, figyelembe véve a gyermekek egyéni sajátosságait, szükségleteit. Irányított mozgásfejlesztés által nem csak a nagymozgások, hanem valamennyi motoros képesség (finommozgás, koordináció, mozgásszabályozás, stb.), valamint a kognitív, érzelmi-akarati, szociális terület is fejlődik.

Kiemelt célunk – a konkrét tünetek enyhítésén túl – a preventív ellátás. A szülők számára sokszor nem egyértelműek a tünetek, vagy számukra azok rejtve maradnak. Viszont sok esetben az idegrendszeri éretlenség az állapotfelmérés során gyorsan meghatározható, így annak hatékony kezelése csökkenti a későbbi tanulási problémák, zavarok kialakulásának lehetőségét, valamint hozzájárul a sikeres iskolai teljesítéshez.

DSZIT terápia

Pszichológia

Egyéni pszichológiai ellátás

A gyermekek egyéni pszichológiai ellátását minden esetben egy pszichológiai állapotfelmérés előzi meg.

Az állapotfelmérés során a pszichológus szülőkonzultáció keretében átbeszéli a szülőkkel a felmerülő problémákat, és a gyermek fejlődéstörténetét. Ez már sok esetben elég arra, hogy körvonalazódjanak a probléma gyökerei, hiszen a pszichológus vezetésével felszínre tudnak kerülni a mélyebben rejlő, problémát okozó tényezők is. A szülőkonzultációt a gyermekkel történő találkozások, megfigyelések és vizsgálatok követik, amelyeket egy megbeszélés, konzultáció zár le. Előfordul, hogy önmagában a felmérés, megfigyelés, szülőkonzultáció is elegendő, mert a közös gondolkodás során felszínre kerülő problémákat a szülők is felismerik és tanácsadással a helyzet korrigálható, így nincs szükség terápiás ellátásra.

Abban az esetben, ha a szülők és a pszichológus úgy ítéli meg, hogy szükséges a pszichológiai ellátás és konzultáció, akkor megkezdődhet a gyermekkel és a szülőkkel történő közös munka.

Az egyéni találkozók során általában játékok, mesék, bábok, rajzos feladatok segítségével teremt a pszichológus egy olyan kellemes és biztonságos légkört, amelyben a gyermek önmaga lehet, elvárásoktól és szabályoktól mentesen kibontakozhat személyisége. Szabadon és következmények nélkül kerülhetnek felszínre elfojtott érzelmei, belső feszültségei, akár deviáns viselkedései, amelyeket a szakember kellő nyitottsággal, elfogadással kezel, azokra reagál. Ez egy interaktív folyamat, melyben a szakember elfogadja és befogadja a gyermek érzéseit, megnyilvánulását, majd azt konstruktív módon visszatükrözi a gyermek felé. Ebben a helyzetben a gyermek próbálgathatja viselkedését mindenféle súlyos következmény nélkül, nem úgy, mint sokszor a való életben. Az egyéni alkalmak során megküzdési stratégiákat, relaxációs technikát tanít a gyermeknek. A gyermek és a szakember kialakít egy „közös nyelvet”, melyen keresztül kommunikálnak, a közös tevékenységeken, a játékon, a beszélgetésen keresztül jutnak el a tüneteket okozó elakadások és belső feszültségek oldásához, a szorongás enyhüléséhez.

Természetesen az egyéni munka mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel, családdal történő rendszeres konzultációkra is. Az együttműködés keretein belül a pszichológus tanácsokkal látja el a szülőket a fejlődés szempontú otthoni környezet legoptimálisabb kialakítására.

Egyéni találkozók időtartama: 50 perc

Szülőkonzultáció, tanácsadás

A gyermekek egyéni pszichológiai ellátását minden esetben egy pszichológiai állapotfelmérés előzi meg.

Az állapotfelmérés során a pszichológus szülőkonzultáció keretében átbeszéli a szülőkkel a felmerülő problémákat, és a gyermek fejlődéstörténetét. Ez már sok esetben elég arra, hogy körvonalazódjanak a probléma gyökerei, hiszen a pszichológus vezetésével felszínre tudnak kerülni a mélyebben rejlő, problémát okozó tényezők is. A szülőkonzultációt a gyermekkel történő találkozások, megfigyelések és vizsgálatok követik, amelyeket egy megbeszélés, konzultáció zár le. Előfordul, hogy önmagában a felmérés, megfigyelés, szülőkonzultáció is elegendő, mert a közös gondolkodás során felszínre kerülő problémákat a szülők is felismerik és tanácsadással a helyzet korrigálható, így nincs szükség terápiás ellátásra.

Abban az esetben, ha a szülők és a pszichológus úgy ítéli meg, hogy szükséges a pszichológiai ellátás és konzultáció, akkor megkezdődhet a gyermekkel és a szülőkkel történő közös munka.

Az egyéni találkozók során általában játékok, mesék, bábok, rajzos feladatok segítségével teremt a pszichológus egy olyan kellemes és biztonságos légkört, amelyben a gyermek önmaga lehet, elvárásoktól és szabályoktól mentesen kibontakozhat személyisége. Szabadon és következmények nélkül kerülhetnek felszínre elfojtott érzelmei, belső feszültségei, akár deviáns viselkedései, amelyeket a szakember kellő nyitottsággal, elfogadással kezel, azokra reagál. Ez egy interaktív folyamat, melyben a szakember elfogadja és befogadja a gyermek érzéseit, megnyilvánulását, majd azt konstruktív módon visszatükrözi a gyermek felé. Ebben a helyzetben a gyermek próbálgathatja viselkedését mindenféle súlyos következmény nélkül, nem úgy, mint sokszor a való életben. Az egyéni alkalmak során megküzdési stratégiákat, relaxációs technikát tanít a gyermeknek. A gyermek és a szakember kialakít egy „közös nyelvet”, melyen keresztül kommunikálnak, a közös tevékenységeken, a játékon, a beszélgetésen keresztül jutnak el a tüneteket okozó elakadások és belső feszültségek oldásához, a szorongás enyhüléséhez.

Természetesen az egyéni munka mellett nagy hangsúly fektetünk a szülőkkel, családdal történő rendszeres konzultációkra is. Az együttműködés keretein belül a pszichológus tanácsokkal látja el a szülőket a fejlődés szempontú otthoni környezetlegoptimálisabb kialakítására.

Egyéni találkozók időtartama: 50 perc

Szülőkonzultáció, tanácsadás időtartama: 60 perc

Képes vagyok rá! Csoport ovisoknak

Képes vagyok rá! csoportunkba, olyan 5-6 éves gyermekeket várunk, akik az óvodában is visszahúzódóak, nehezen viselik a változásokat, nehezen alkalmazkodnak új emberekhez,helyzetekhez, valamint a társaikkal nehezen alakítanak ki kapcsolatokat. Az óvodai beilleszkedésük nehezített, magatartási és tanulási nehézséggel, zavarral küzdenek.

Ha szeretné megkönnyíteni gyermekének az iskolakezdést és felvértezni azokkal a szociális készségekkel, relaxációs technikákkal, amelyek segítik az új környezetbe való beilleszkedést, hozzájárulnak a megfelelő megküzdési stratégiák kialakításához, valamint a hatékonyabb tanuláshoz, akkor szeretettel várjuk az induló csoportunkba.

A csoportot pszichológus és gyógypedagógus vezeti, ezáltal hozzájárul mind a pszichés, mind a pedagógiai szempontú iskolaérettség eléréséhez. 10 alkalom alatt olyan gyakorlati tudásra tesz szert a gyermek, amelyet hatékonyan tud beépíteni a mindennapi és az iskolai életbe.

A 10 alkalom felépítése:

 • Közös játékon keresztül ismerkedés a társas helyzetekkel
 • Közös játékokon és feladatokon keresztül a társas szabályok, szerepek megismerése
 • Kapcsolatok kialakítása és fenntartása, konfliktuskezelési technikák
 • Figyelem- és memóriafejlesztő technikák
 • Tanulási motiváció, optimális környezet kialakítása
 • Teljesítményszorongás oldása, relaxációs technikák
 • Nagymozgás és kooperatív játékok
 • Grafomotoros fejlesztés és rejtvények
 • Matematikai készségfejlesztés és ismerkedés a programozással
 • Közös játék keretében felelevenítjük a tanultakat

A program indulását megelőzi egy tájékoztató, amelyen a szülőkkel történő beszélgetés alapján már képet kapunk a gyermekekről. A lezárást követően pedig egyénileg adunk visszajelzést arra vonatkozóan, hogy milyen volt a gyermek bevonódása, együttműködése, kooperációja, hogyan viszonyult a különböző társas helyzetekhez. Mennyire tudta beépíteni a tanultakat, és mennyire sikeresen valósult meg a képességfejlesztés, az iskolára felkészítés. Természetesen további segítséget nyújtunk, ha a szülő kéri és a gyermek pszichés, szociális érettségének és a tanulási képességek szempontjából indokolt a további fejlesztés.

A Program időtartama: 10 x 90 perc

A Program létszáma: 4-6 fő

Szociális készségfejlesztő tréning kisiskolásoknak

Szociális készségfejlesztő csoportjainkba várjuk azokat a gyermekeket, akik:

• visszahúzódóak,

• félénkek,

• esetleg osztályközösségükben perifériára kerültek,

• nehezen barátkoznak,

• nehezebben vonódnak be közös tevékenységbe, játékba.

A tréning 5 alkalmas, a gyermekek a csoportban beszélgetések, közös játék illetve közös feladatok megoldása révén ismerkedhetnek meg a társas helyzetekkel, szerepekkel, a szabályok fontosságával, a kapcsolatok kialakításának és fenntartásának lépéseivel, valamint konfliktuskezelési technikákkal is.

A foglalkozásokat pszichológus vezeti.

A csoportos foglalkozásokat egyéni találkozás előzi meg a gyermekekkel és szüleikkel.

A csoportok létszáma: 4-6 fő.

A tréning ára tartalmazza az 5 alkalmas készségfejlesztést, valamint a szülővel és a gyermekkel történő egyéni találkozást is. A csoport lezárását követően egyéni konzultációs lehetőséget, visszajelzést biztosítunk.

Mesecsoport ovisoknak

Érzelemkalauz kisiskolásoknak

Szülőcsoport

Testvércsoport

Fejlesztő foglakozások

Ringató

Bábos mesekuckó

Beszédindító foglakozás

Komplex iskola-előkészítő foglalkozás

Minden gyermek életében az egyik legnehezebb élethelyzet az óvoda-iskola átmenet. Szülőként sokszor tanácstalanok vagyunk, hogy vajon készen áll-e gyermekünk az iskolára? Vajon sikeresen veszi majd az akadályokat? Hogyan tudok neki a legjobban segíteni?

Ennek a gondolatnak a továbbvitele céljából hoztuk létre ezt a kiscsoportos komplex foglalkozásunkat elsősorban 5-7 év közötti gyermekek számára. Ez a foglalkozás lehetőséget nyújt arra, hogy játékon és mozgáson keresztül fejlesszük a gyermekek azon képességeit, készségeit, amelyek az iskola megkezdéséhez kiváltképpen szükségesek. Ilyen területek a megfelelő mozgáskoordináció, nagymozgások, vizuomotoros koordináció, finommozgások, helyes ceruzafogás, tájékozódás, jobb-bal differenciálás, szerialitás, kognitív képességek (gondolkodás, emlékezet, figyelem, problémamegoldás), vizuális és auditív észlelés, szám- és mennyiségfogalom, beszédértés- észlelés, összefüggő beszéd, szókincs, megfelelő érzelmi és szociális érettség.

A foglalkozás teljes egészében játékos formában zajlik, feladatlapokkal kiegészítve. A rajzolás, festés, kézműveskedés is szerves része, amely hozzájárul a kezek ügyesítéséhez, és a kreativitás, fantázia kiéléséhez.

 Az óvodai foglalkozással szemben a csoport kis létszámából adódóan (5-6 gyermek) lehetőség nyílik, hogy minden gyermeket az egyéni szükségleteinek figyelembevételével segítsük, támogassuk annak érdekében, hogy az iskolában magabiztosabb és eredményesebb legyen!

A foglalkozás időtartama: 90 perc

Mesevarázs- Komplex képességfejlesztés BTMN-es gyermekeknek

A Mesevarázs egy kifejezetten beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekeknek készült, hiánypótló komplex képességfejlesztő program.

Egy olyan pozitív szemléletű program kidolgozása volt az elsődleges célunk, ahol a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek egy biztonságos, szeretetteljes és elfogadó légkörben az erősségeikre építve tudnak fejlődni. Ennek a fejlesztő hatásnak az elérése érdekében a mesék varázslatos világát hívjuk segítségül. A mese minden gyermekkort átsző, általuk tanuljuk meg indirekt módon feloldani belső feszültségeinket, megtanuljuk mi a jó és mi a rossz, hogy miért jó jónak lenni, és hogy mindig van lehetőség az embernek a sorsán alakítani, megváltoztatni.

A BTMN-es gyermekek esetében a különböző problémák a tanulási képességek fejletlenségében, részképesség-gyengeségben, lelki okokban erednek. Ezek okozzák az iskolában a gyengébb teljesítményt, a lassabb munkatempót, figyelmi, magatartási problémákat, tantárgyi nehézségeket, ezek következtében pedig a folyamatos kudarcélményeket, a társas kapcsolatok nehezítettségét, kiközösítést és súlyosabb esetben a deviáns viselkedést, pszichoszomatikus tüneteket, valamint akár az iskolakerülés jelenségét is. Ez a folyamat visszafordítható, megállítható, korrigálható!

Amit a Mesevarázs – Komplex képességfejlesztő program nyújtani tud:

•             elfogadó, szeretetteljes légkörben a gyermek személyiségének komplex támogatása

•             érzelmi biztonság megteremtése által az önfeledt tanulás élménye

•             szóbeli kommunikáció és megnyilvánulás elősegítése, ezáltal önbizalom növelése

•             tanulási képességek fejlesztése játékosan

•             anyanyelvi kompetencia érzés erősítése

•             a mesék érzelmi hatására építve a szöveg megértés fejlesztése

•             szövegalkotás, reprodukálás fejlesztése

•             figyelem, emlékezet fejlesztése

•             a mesék pozitív hatása képzelet, fantázia alakulására

•             mesék nyelvezete szimbólumokkal teli, ezáltal könnyebb a gyermeknek azonosulni a feldolgozandó szöveggel

•             mesefeldolgozás kooperatív technikával

•             együttműködést, társas kapcsolatok alakulását pozitívan befolyásolja

•             mozgás, vizualitás segítségül hívása (pl. bábkészítés, jelenetek eljátszása, lerajzolása)

A Mesevarázs időtartama: 90 perc

Tanulástechnika tréning

A tanulástechnikai tréning csoportokra olyan gyermekeket várunk, akik tanulási nehézségekkel küzdenek, valamint szeretnének hatékonyabb tanulási módszereket elsajátítani.

Elsődleges célunk a tanuláshoz szükséges készségek, képességek javítása, ötletek adás. A tréning során a gyermekek interaktívan részt vesznek a közös munkában, saját tapasztalataikat, ötleteiket is megoszthatják. A 8 alkalom során az alábbi területekkel foglalkozunk:

•             tanulási motiváció növelése

•             teljesítményszorongás csökkentése

•             figyelem valamint memóriafejlesztő technikák tanítása

•             új tanulási stratégiák kialakítása

•             szövegértési feladatok gyakorlása

•             hatékony vázlatkészítés, jegyzetelés segítése

•             hatékony problémamegoldás fejlesztése

•             a tanuláshoz szükséges optimális fizikai körülmények kialakítása.

A tréning 8 alkalmas, a foglalkozások 90 percesek.

A foglalkozásokat pszichológus és gyógypedagógus vezeti.

A csoportok létszáma 4-6 fő.

Külön csoportot indítunk az általános iskola alsó (3-4. osztály) és felső tagozata (5-6. osztály) számára.